Zásady zpracování osobních údajů

Fyzická osoba podnikající Pavlína Petříková, se sídlem Jarmily Glazarové 413/13, 779 00 Olomouc – Hejčín, IČO: 04290046, která je provozovatelem rezervačního systému (dále jen „rezervační systém“) na internetových stránkách yogapa.zarezervuj.si, je jako správce osobních údajů povinna zabezpečit jejich ochranu a jednat v souladu s účinnou právní úpravou, která se na ochranu osobních údajů vztahuje.

1.Osobní údaje

Provozovatel získává osobní údaje klientů v rozsahu registračního formuláře dostupného on-line na internetových stránkách yogapa.zarezervuj.si

2. Oprávnění Prodávajícího ke zpracování osobních údajů

Provozovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje z titulu uděleného souhlasu za účelem zajištění řádného fungování Provozovatele, z titulu uzavřené smlouvy za účelem plnění práv a povinností Provozovatele vůči klientům (jako například data o rezervacích jednotlivých lekcí) a oprávněných zájmů Provozovatele dávajícího (např. zpracování osobních údajů pro statistické účely, informování zákazníků o aktivitách Provozovatele, záznamy aktivity na internetových stránkách Provozovatele (tzv. cookies) apod. Provozovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje s ohledem na splnění zákonných a smluvních povinností.

Provozovatel je také oprávněn zpracovávat osobní údaje na základě uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů, a to zejména pro účely vyjádřené v souhlasu, kterými jsou realizace marketingových aktivit, vytváření průzkumů, analýz a obchodních statistik týkajících se nákupního chování a zasílání obchodních sdělení apod.

Analýzy vztahující se k chování v rámci rezervačního systému jsou založeny zejména na vyhodnocování zákaznických dat s cílem vhodného přizpůsobení nabídky služeb a zkvalitnění poskytovaných služeb včetně profilování klientů. Profilováním rozumíme zpracování osobních údajů v podobě hodnocení některých osobních aspektů, jako například osobních preferencí, zájmů a chování v soucilosti s rezervacemi lekcí. Využití tohoto postupu umožňuje Provozovateli cíleně komunikovat se zákazníky a oslovovat je s nabídkou služeb, o které mají opravdu zájem.

3. Předávání osobních údajů

Na základě pověření Provozovatele mohou být osobní údaje zpracovány zpracovateli v České republice i v zahraničí, a to v rozsahu nezbytně nutném pro stanovený účel zpracování. Zpracovateli jsou zejména osoby pověřené správou databáze osobních údajů nebo zajištěním jejího technického řešení, marketingové agentury, provozovatelé call center a poskytovatelé poštovních a doručovacích služeb. Seznam zpracovatelů, kterým Provozovatel zpřístupňuje osobní údaje k dalšímu zpracování, je k dispozici na internetových stránkách Provozovatele .

4. Práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) je subjekt údajů oprávněn požadovat informace o účelu zpracování osobních údajů, informace o rozsahu osobních údajů, které jsou předmětem zpracování a jejich kategorií, včetně údaje o zdroji, ze kterého byly osobní údaje získány, plánované době zpracování, skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, a informace o případných příjemcích nebo kategoriích příjemců osobních údajů.

Každý subjekt údajů, který poskytl Prodávajícímu své osobní údaje, je mj. oprávněn:

  1. požadovat od Prodávajícího přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu, výmaz a/nebo omezení jejich zpracování;
  2. na přenositelnost osobních údajů k jinému správci, je-li to technicky proveditelné;
  3. jsou-li osobní údaje předávány do třetí země, být o tomto informován/a, jakožto i o vhodných bezpečnostních zárukách, které se vztahují na předání. Na žádost subjektu údajů prodávající Poskytne informace bez zbytečného odkladu v běžně používaném a strojově čitelném formátu. Toto právo se však nevztahuje na osobní údaje, které nejsou zpracovávány automatizovaně.
  4. Kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů včetně práva na to, aby osobní údaje byly bez zbytečného odkladu vymazány nebo anonymizovány, pokud neexistuje žádný jiný právní důvod pro jejich zpracování. Odvolat souhlas je možné elektronicky na internetových stránkách yogapa.zarezervuj.si, na e-mailové adrese pavlina.porizkova@gmail.com nebo písemně na korespondenční adrese Pavlína Petříková, Jarmily Glazarové 413/13, 779 00 Olomouc – Hejčín.

Každý subjekt údajů má také právo:

  1. vznést námitku proti zpracování osobních údajů z titulu oprávněného zájmu a plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci;
  2. vznést námitku proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu, které se ho týkají, což zahrnuje i profilování, jestliže se týká přímého marketingu.

Uvedená práva může subjekt údajů uplatňovat elektronicky na internetových stránkách yogapa.zarezervuj.si, na e-mailové adrese pavlina.porizkova@gmail.com, nebo písemně na korespondenční adrese Pavlína Petříková, Jarmily Glazarové 413/13, 779 00 Olomouc – Hejčín.

Přijímání elektronických obchodních sdělení je možno zrušit prostřednictvím odkazu obsaženého v každém jednotlivém obchodním sdělení.

Pokud bude mít subjekt údajů pochybnosti ohledně oprávněnosti zpracovávání osobních údajů, může se obrátit se stížností na dozorový orgán veřejné správy, kterým je pro území České republiky Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00, Praha 7, www.uoou.cz.